Van Franeker naar den Haag

Foppe Jans, komend van Franeker, vestigt zich begin 17e eeuw in den Haag. Hij werkt daar als schoenmaker. Men is in die tijd niet zo nauwkeurig in de schrijfwijze van namen. We vinden in die periode: van Baerda, van Baarda, van Barda. Foppe Jans komt voor in een notariële akte uit 1647. Hij ondertekent dit document met de naam: FOP JANS van BAERDA en met zijn huismerk.

huismerk Foppe van Baarda

 

Tot 1860 vinden we veel van zijn nakomelingen terug in den Haag en andere steden in het westen van Nederland zoals Delft en Haarlem. Na die periode verlaten de van Baarda’s den Haag en zwerven uit over Nederland, maar ook ver daarbuiten.

Foppe Jans zijn oudste zoon heet Jan Foppe. Deze krijgt weer een zoon Foppe Jans. Zijn zonen sterven jong of blijven kinderloos, waarmee de naam Foppe verdwijnt, althans tot 2012. Dan noemt Gijs van Baarda voor het eerst weer een zoon Foppe. Het vierde kind van onze eerste Foppe Jans heet Pieter Jans. Hij noemt zijn derde zoon Petrus Johannes. Hierna volgen meerdere generaties Petrus Johannes. Uiteindelijk is dit de enige lijn die nakomelingen voortbrengt tot in de huidige tijd.
Voor zo ver wij weten zijn deze van Baarda’s werkzaam in ambachtelijke beroepen. Financieel gaat het hen niet voor de wind. Twee opeenvolgende generaties Petrus Johannes zijn bij hun overlijden “insolvent”. Dit overkomt ook Pieter Johannes, geboren 11-11-1704. Hij is kunstdraaier van beroep. Hij trouwt met Johanna van Munster, de weduwe van zijn neef Hendrik. Zij overlijdt in 1750. Een jaar later, in 1751, sterft Pieter Johannes. In hetzelfde jaar overlijdt ook zijn vader  Pieter Jans. Er blijven 5 wezen achter, 3 meisjes en 2 jongens, Petrus Johannes en Johannes Anthony.
De jongens komen terecht in het weeshuis van de Fundatie van Renswoude.

Als “veelbelovende weesjongens” werden ze uitverkoren een technische opleiding te volgen. Johannes Antonij, geb 17-06-1741, wordt opgeleid tot horlogemaker, zijn broer Petrus Johannes, geb 08-12-1744, krijgt een opleiding tot instrumentmaker.

zie verder: Petrus Johannes 1744

In het archief in Den Haag bevinden zich brieven afkomstig van Jan van Baarda. Hij schrijft die brieven vanuit Kaap de Goede Hoop en vanuit Batavia.

Wie was deze Johannes van Baarda?

De hierboven genoemde Pieter Johannes heeft een broer Albert. Om te zien wat de plek van Johannes is in de stamboom kun je het beste HIER kijken.

Albert trouwt met Elisabet de Ruijter. Merkwaardigerwijs wordt zij later Elisabet van Rijn genoemd. Zij krijgen 4 kinderen. De oudste, Leuntje sterft jong. Daarna krijgen ze nog 3 jongens: Jan, Pieter en Abram. Vader Albert sterft vroeg, datum onbekend. Zijn vrouw blijft met 3 jongens achter die de kost moeten verdienen. Van Jan en Pieter kennen we geen geboortedatum. Beide jongens monsteren in 1753 aan op een schip van de Oost Indische Compagnie; Jan op d’Erff-Prins, Pieter op de Baarsande. Jan schrijft vanuit Kaap de Goede Hoop en vanuit Batavia een aantal brieven aan zijn moeder.Jan aanvaardt de terugreis in 1758 met een ander schip: de Bevalligheid. Dit schip vergaat op deze reis met man en muis.

Pieter sterft op 13 januari 1757 in een hospitaal in Batavia. Abraham is dan nog de enige zoon die in het onderhoud van zijn moeder en hemzelf moet voorzien. Hij neemt in 1761 dienst in het garnizoen van Namen.

Als Elisabet in 1762 overlijdt zijn haar kinderen onbereikbaar. Ze heeft dus geen erfgenamen. Haar inboedel wordt notarieel beschreven en verkocht. De niet verkoopbare zaken, waaronder de brieven van haar zoon, komen in een notarieel archief. Hierdoor zijn ze bewaard gebleven.

Het origineel van de brieven bevindt zich in het gemeentearchief van Den Haag.

Brief Jan van Baarda 25 januari 1754

Kaap de goedehoop den 25 Januari 1754 Seer geliefde moer en broer ik kan niet nalaten volgens mijn kinderlijken pligt ue een letter te schrijven als dat ik tot nog toe gesont ben en wij soo een voorspoedige rijs gehat hebben als wij van den heemel souwen...

Brief Jan van Baarda 21 januari 1754

Caboo de Goede Hoop, 21 januari 1754. Eerwaarde moeder en broer. Ik kan het niet nalaaten om u een letter te schrijven volgens mijn kinderlijken plicht en terwijl ik nogh gesont ben. Zeer geliefde Moeder en Broer, ik kan u niet veel schrijven want verdriet...

Brief Jan van Baarda 20 nov 1754

Batavia den 20 november 1754 Eerwaarde Moeder en geliefde broer Ik kan niet nalaten om ue te laten weten als dat tot nogh toe door Gods segen vris en gesont ben daar ik God niet genoeg voor danke kan en zal hebben. Een voorspoedige reijs gahat. Want onse Rijs maar 7...

Brief Jan van Baarda 16 november 1754

Batavia den 16 November Meijn eerwaarde moede en broer. Ik kan niet naalaaten om u te laate weete als dat ik nog en gesont ben. Waar het met mijn lieve moeder en broer anders sou mijn leet weese om te hoors. Verder soo laat ik u weeten als dat ik mijn broer hier op...